Photos of Dmytro Vlokh & Olga Urumova from IDSF European Standard at IDSF European Standard Championships 2004 (Slovenia - Ljubljana)

Photos of Dmytro Vlokh & Olga Urumova

#{text}