Photos of Ruslan Golovashchenko & Olena Golovashchenko from Professional Standard at Ukraine Championships 2012 (Ukraine - Kyiv)

Photos of Ruslan Golovashchenko & Olena Golovashchenko

#{text}